Schooleigen visie

 

   

“Laat hen nog lachen en met kinderhanden

papavers plukken aan de akkerranden

waar die in benden en in lichterlaaie

uitbundig op hun stelen staan te draaien.”

Anton Van Wilderode

 

 

Onze school heet de K.LA.P.-ROOS -  een school met een eigen naam en een eigen, nieuwe en eigentijdse  visie.


K.LA.P
.-ROOS
de kleuterschool
de lagere school
te Pulderbos
in de Rozenlaan

 

Wij zijn een gemengde vrije basisschool die behoort tot het gesubsidieerd vrij onderwijs: de vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke  Scholen van Vorselaar. Onze school staat garant voor christelijk geïnspireerd en eigentijds onderwijs.

Onze school heeft een duidelijke visie die volledig ten dienste van de leerlingen staat. We willen kansen creëren voor al onze leerlingen en we willen de ontwikkeling van een totale persoonlijkheid van onze leerlingen stimuleren.

Hoe is deze visie gegroeid tot wat ze nu is?

Vanuit een sterk veranderende maatschappij én vanuit de noden van ons onderwijssysteem hebben we onze bestaande schoolvisie met een kritisch oog bekeken. Uit de bestaande visie behielden we de goeie dingen, nieuwe krachtlijnen werden toegevoegd. Twee jaar geleden zijn we gestart met een pedagogische studiedag hierrond. Kinderen, ouders en andere belanghebbenden werden bevraagd. Resultaten werden samen gelegd en uitgeschreven in een nieuwe visie.

Het is onze opdracht uw kind uit te dagen en maximaal te begeleiden in zijn groei. Het hoofddoel van onze opvoeding is kinderen helpen zichzelf te worden, vanuit hun eigen talenten en beperkingen, in harmonie met zichzelf, de anderen, hun leefmilieu en de samenleving.
Op lange termijn verwachten wij van onze kinderen dat zij hun plaats in de maatschappij innemen en ieder naar best vermogen hun aandeel leveren bij de opbouw van een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt.

Het is voor ons heel duidelijk dat basisvertrouwen een uiterst belangrijke plaats inneemt in de visie van onze school.

Basisvertrouwen is het fundament van waaruit kinderen in het leven staan. Een kind met voldoende basisvertrouwen heeft het gevoel dat het er mag zijn, heeft ook het volste vertrouwen dat anderen er voor hem of haar zijn.

Dit basisvertrouwen vertalen we verder in 3 andere pijlers, die ook geregeld terug te vinden waren in de resultaten van onze onderzoeken.

  1. Goesting

Zichzelf worden kan alleen als onze kinderen hun weg vinden in menselijke relaties. Daarom wil onze school een ontmoetingsplaats zijn met vriendjes en vriendinnetjes, met de leerkrachten en met jullie – beste ouders – als partners om onze kinderen levensblij en gelukkig te maken, weerbaar voor de toekomst. We werken hierdoor mee aan het basisvertrouwen en het welbevinden van de kinderen.

Goesting hebben in, goesting krijgen voor, enthousiasme uitstralen, positiviteit, talenten benutten, passie en gedrevenheid, er voor gaan… En dit zowel voor onze leerkrachten én voor onze leerlingen. Als de goesting er is, kunnen we veel dingen waar maken.

  1. Leren voor het leven

Ons opvoedingsproject vertrekt niet vanuit een ivoren pedagogische toren, maar houdt voeling met het onderwijs van de 21ste eeuw. We vinden het belangrijk dat onze kleuters en leerlingen de complexiteit en diversiteit van onze samenleving naar waarde leren schatten, met aandacht voor taal- en informatieverwerking, duurzaamheid en sociale relaties. Moderne technologie, internettoepassingen en multimedia worden geïntegreerd via de dagelijkse klaspraktijk.

 

Wij stimuleren zelfstandig werk, samenwerking en creativiteit. Dit komt tegemoet aan de nieuwsgierige en onderzoekende houding van kinderen. Deze werkvormen doen een beroep op hun verantwoordelijkheidsgevoel en bevorderen hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

We wensen dat onze leerlingen bewust bezig zijn met hun eigen groeiproces. Daarom moedigen wij onze kinderen aan om te leren met hun “hoofd, handen en hart”. Dit zijn voor ons waarden die onontbeerlijk zijn om te kunnen “leren voor het leven”.  De ontwikkeling van het kind staat centraal. Hun talenten worden hierbij benut. Niet alleen kennisoverdracht is belangrijk , ook het ontwikkelen van attitudes en vaardigheden. En tot slot vinden wij het heel belangrijk om kwaliteitsvol onderwijs te bieden, waar ze de transfer kunnen maken naar hun eigen leven.

  1. De leer-kracht doet ertoe

Onze leerkrachten zijn de cruciale spilfiguren in het onderwijs. Wat de leerkracht in de klas doet, heeft ontegensprekelijk een effect op de prestaties en de groei van de leerlingen. We verwachten dat er een warme relatie ontstaat tussen de leerlingen en de leerkracht. Dit heeft te maken met vertrouwen en empathie, met wederzijds respect en écht luisteren.

Deze 3 krachtlijnen zullen we voortaan steeds meenemen in de keuzes die we maken. Hier zullen we als team steeds voor gaan.

 

Zin

Visie

Echt-zijn

Team-werk

Verdraagzaamheid

Welbevinden  – fair-play

Collegialiteit    -    vriendschap

Betrokkenheid   en    welbevinden

Eerbied voor elkaar   en   erin geloven

Liefde – structuur – respect – openheid – zelfactiviteit

Positieve ingesteldheid  –   zelfbeheersing   -    vertrouwen

Aandacht voor deskundigheid

Kwaliteitsonderwijs

Gesteund worden

 

 

 

Ons opvoedingsproject tekent een ideaal uit, dat met redelijke inspanningen realiseerbaar is. Het nodigt ons uit te starten van waar we staan, ons door het ideaal te laten aantrekken, met waardering voor zelfs de kleinste stap in de goede richting. Ons opvoedingsproject inspireert ons gehele school- en klasleven. We weten dat het niet volstaat een opvoedingsproject te ‘hebben’, dag na dag moet eraan gewerkt , verbeterd, aangevuld worden

 

Als leidraad hiervoor nemen wij datgene wat  de scholengemeenschap vzw OZCS verwoordt in haar  opvoedingsproject.

 

 

 

Uitgangspunten van ons opvoedingsproject

 

We leven in een unieke tijd. De samenleving kantelt. Voor vele mensen lijkt het wel of de wegwijzers naar geluk in alle richtingen staan. Daarom is dit geen makkelijke tijd maar tegelijk toch ook een gunstig moment om op te voeden.

Deze kanteling van de tijd wekt echter ook enthousiasme op. De weg naar morgen ligt breed open, de menselijke creativiteit schept onvermoede kansen, er leeft een scherpe honger naar zingeving, een kans op een “nieuwe” samenleving.

 

Vanuit dit opzicht is het een voorrecht te geloven in het evangelie. Want deze boodschap verhaalt dat de mens bekwaam is tot het goede. Het evangelie motiveert om zonder enige reserve voor de mens te kiezen. Bovendien schenkt het de gelovige een sterk vertrouwen in de toekomst.
Wij richten ons op een zestal basishoudingen, uit het evangelie, als pijlers voor ons opvoedingsproject.

 

 

Goede opvoeding…

 

 

1 … is gericht op het leven.

Als hedendaagse opvoeders beseffen we dat het nieuwe in deze tijd er in bestaat dat de identiteitscrisis van elke opgroeiende (waar wil ik met mijn leven naar toe?) samenvalt met een cultuurcrisis in onze samenleving ( waar willen we met onze maatschappij naar toe?). Gelet op deze bijzondere situatie heeft de jeugd nood aan een evenwichtig aanbod van waarde-initiatie en waardecommunicatie.

Kinderen en jongeren zijn immers kleine zinzoekers die uitkijken naar mensen die hen de weg naar het goede leven tonen. We mogen bijgevolg niet aarzelen als opvoeders hen de waarden voor te leven waarin we zelf geloven en waarnaar we zelf consequent leven - anders zijn we niet geloofwaardig.
Maar we mogen evenmin onze eigen onzekerheid en ons eigen zoeken verdoezelen
.

 

2 … streeft naar een totale persoonsvorming.

Elk kind heeft talenten van het hoofd, het hart en de handen. Die verschillende gaven van de geest, het gemoed en de zintuigen bij een kind mogen ontdekken en ontwikkelen is een boeiende opdracht. We streven dan ook met overtuiging naar zowel een hoog leerpeil als naar een brede vorming in onze scholen.
We hebben zowel oog voor de ethische, sociale, muzische, lichamelijke als voor de instrumentele en technische vorming van elk kind.

Door deze ontplooiing immers zetten we het kind op weg naar een gelukkige toekomst en maken we het bekwaam een bijdrage te leveren tot een meer rechtvaardige maatschappij.

We willen onze leerlingen leren leren, we wensen ze ook te leren leven. Zo willen we ons inspannen om hen attitudes bij te brengen die gewenst zijn op de arbeidsmarkt zoals sociale intelligentie en bereidheid tot inzet.

 

3 …getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten.

Wie zijn de zwaksten in onze tijd? In deze ene vraag schuilen eigenlijk twee vragen: wie zijn vandaag de sociologisch armen in onze school én aan welke moderne armoede lijden helaas vele kinderen en jongeren die ons worden toevertrouwd? Bij het overwegen van deze vragen zal het ons wellicht treffen dat ook wij getekend zijn door deze moderne armoede.

Een antwoord geven op de eerste vraag betekent dat we in onze school een passende aandacht hebben voor kinderen uit eender welke sociale klasse en dat in onze school àlle kinderen welkom zijn.
Dus is het nodig dat we kinderen en jongeren vaardiger maken in relaties en dat we ze opnieuw gevoeliger maken voor cultuur.  De jeugd heeft in deze complexe samenleving trouwens nood aan een vorming die aandacht heeft voor democratie, multicultureel samenleven, zorg voor kansarmoede, dichtbij en veraf.

Een school die partij kiest voor de zwaksten heeft uiteraard ook vooral oog voor de leerzwakke en leervertraagde leerlingen, ze kiest voor differentiatie, ze zoekt naar een uitgewerkte remediëringspraktijk en ze ijvert voor een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding. Zo’n school doet aan zorgverbreding.


4 … steunt op een persoonsbevorderende relatie.

Kiezen voor een warme nabijheid is kiezen voor de pedagogie van de hartelijkheid: de jongeren laten voelen dat je aan hen graag en van harte les geeft en dat je hart hebt voor wat hen raakt en bezig houdt. Het moet ons er immers vooral om te doen zijn om bij kinderen een gezond en onontbeerlijk gevoel van zelfrespect en zelfwaarde te bevorderen.

Kinderen en jongeren hebben ook nood aan vastberadenheid. Zij hebben behoefte aan iemand die hen durft confronteren met grenzen. Zij hebben nood aan een opvoeder die het lef heeft hen op te vorderen om trouw te zijn aan hun eigen diepste verlangens, die hen aanspoort zich te blijven inzetten om de eigen goede doelen te halen, kortom: die hen leert weerstand op te bouwen.

Jonge mensen zijn er erg gevoelig voor dat we hen vertellen dat de deur nooit dicht is, dat langs onze kant de lijn nooit verbroken wordt, dat falen mag, want dat ook wij als opvoeders soms tekort schieten.

 

5 … betoont een bijzondere zorg voor geloofsopvoeding.


De jeugd leeft, zoals wij allemaal overigens, snel en gehaast. Daarom is het goed dat we in het drukke schoolleven momenten van rust en inkeer voorzien. Want als we de cultuur van de stilte herontdekken, maken we grote kans dat we ook de cultuur van het gebed herontdekken.

Voor onze geloofsopvoeding vertrekken we bij voorkeur vanuit een pedagogie van het verlangen: immers hun innigste verlangens zijn goede richtingwijzers naar het geluk waartoe God de mens heeft voorbestemd. Als we aanknopen bij hún ervaring van het goede, helpen we ze een spoor naar God te ontdekken.

Jongeren vragen daarbij niet om ‘versteende tafelen’ maar om open verhalen, vrij van valse zekerheden. Waar het op aan komt is niet zozeer dat de jeugd gelooft in een leer, maar leert in geloof.

6 … haalt veel van haar kracht uit een goede samenwerking.

De jeugd wordt ongetwijfeld aangetrokken door de aanstekelijke levensstijl van een groep.

Kinderen en jongeren moeten we van jongs af uitnodigen om mee hun school te maken: als verantwoordelijken voor hun klasgroep, als verantwoordelijken in een leerlingenraad moeten ze de kans krijgen om mee te bouwen aan de mini-maatschappij die hun school is.

Een goede samenwerking in een groep kan moeilijk zonder goede structuren. Dat laten we vooral zien als we in de praktijk van elke schooldag, elkaar blijven uitnodigen en ondersteunen om trouw te blijven aan de samen afgesproken doelen.

Uit: Opvoedingsproject Zusters der christelijke scholen van Vorselaar.

 

 

 

Om dit alles te kunnen realiseren moeten wij in onze school een sfeer creëren waar iedereen zich thuis voelt en waar openheid heerst.  De nestwarmte en levensvreugde moet voelbaar zijn.  Wij willen van onze school een ‘kindvriendelijke school’ maken, waar alle kinderen, groot en klein, mogen schitteren en uitgroeien tot zelfstandige volwassenen.

 

Zoals papavers ontkiemen en groeien op weelderige akkers, zo zien wij onze kinderen elke dag opnieuw opgroeien …