“Laat hen nog lachen en met kinderhanden

papavers plukken aan de akkerranden

waar die in benden en in lichterlaaie

uitbundig op hun stelen staan te draaien.”

Anton Van Wilderode

 

Onze school heet de K.LA.P.-ROOS -  een school met een eigen naam en een eigen visie.

 

K.LA.P.-ROOS

de kleuterschool

de lagere school

te Pulderbos

in de Rozenlaan

 

 

Wij zijn een gemengde vrije basisschool die behoort tot het gesubsidieerd vrij onderwijs: de vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke  Scholen van Vorselaar. Onze school staat garant voor christelijk geïnspireerd en eigentijds onderwijs.

Onze school heeft een duidelijke visie die volledig ten dienste van de leerlingen staat. We willen gelijke kansen creëren voor al onze leerlingen en we willen de ontwikkeling van een totale persoonlijkheid van onze leerlingen stimuleren.

Ons streefdoel is het verzekeren en het uitbouwen van degelijk en volledig basisonderwijs. Het is onze opdracht uw kind uit te dagen en maximaal te begeleiden in zijn groei.

 

 

Het hoofddoel van onze opvoeding is kinderen helpen zichzelf te worden, vanuit hun eigen talenten en beperkingen, in harmonie met zichzelf, de anderen, hun leefmilieu en de samenleving.

Op lange termijn verwachten wij van onze kinderen dat zij hun plaats in de maatschappij innemen en ieder naar best vermogen hun aandeel leveren bij de opbouw van een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt.

Uiteraard bieden wij als school ruime aandacht aan de leerresultaten van onze leerlingen en bieden wij hen daarvoor uitgebreide steun. Daarnaast , en niet minder belangrijk, werken wij aan het welbevinden van de leerlingen en het bevorderen ervan. Niet alleen kennisoverdracht is belangrijk , ook het ontwikkelen van attitudes en vaardigheden.En tot slot vinden wij het heel belangrijk om het profiel van de zorgzame mens voor ogen te houden.

 

We wensen dat onze leerlingen bewust bezig zijn met hun eigen groeiproces. Daarom moedigen wij onze kinderen aan om te leren met hun “hoofd, handen en hart”. Dit zijn voor ons waarden die onontbeerlijk zijn om te kunnen “leren voor het leven”.

We geven hen ook medeverantwoordelijkheid om hun eigen school mee vorm te geven.Dit wordt geconcretiseerd in een leerlingenraad en in ideeënbussen.

Zichzelf worden kan alleen als uw kind zijn weg vindt in menselijke relaties. Daarom wil onze school een ontmoetingsplaats zijn met vriendjes en vriendinnetjes, met de leerkrachten en met jullie – beste ouders – als partners om onze kinderen levensblij en gelukkig te maken, weerbaar voor de toekomst.

Zoals papavers ontkiemen en groeien op weelderige akkers, zo zien wij onze kinderen elke dag opnieuw opgroeien …

 

Samen groeien

Onze school is een dynamische en sociale gemeenschap waar de stemmen van kinderen, ouders,leerkrachten, zorgmedewerkers en het schoolbestuur elkaar ontmoeten en verrijken.Door respectvol naar elkaar te luisteren en elkaars ideeën te integreren ontstaat er een harmonische meerstemmigheid.

 

 

Zinvol groeien

Ons opvoedingsproject vertrekt niet vanuit een ivoren pedagogische toren, maar houdt de vinger aan de pols van de maatschappij. We vinden het belangrijk dat onze kleuters en leerlingen de complexiteit en diversiteit van onze samenleving naar waarde leren schatten, met aandacht voor interculturaliteit ( via voorleesweek, jeugdboekenweek, …) en sociaal engagement ( projecten voor het goede doel, grootoudersfeest, …). Moderne technologie, internettoepassingen en multimedia worden geïntegreerd via de dagelijkse klaspraktijk.

 

 

 

Veelzijdig groeien

De K.LAP.ROOS vaart onder de vlag van ‘muzische basisschool’. Via muzische, beeldende of dramatische expressie ( in samenwerking met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Lier) laten we kinderen hun sociale, creatieve en emotionele talenten ontdekken. Zo ontwikkelen ze een eigen en veelzijdige persoonlijkheid (vb. Axenroos, muzentassen muzenboeken, muzische namiddagen, …).

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Daarom schenken wij ruimschoots aandacht aan gezondheidssensibilisering (MOS, gezonde voeding, start-to-be-fit,…) en organiseren we talrijke sportieve activiteiten ( sportdagen, zwemmen, scholenveldloop, netbaltornooi, …).

 

 

Zelfstandig groeien

Wij stimuleren zelfstandig werk, samenwerking en creativiteit. Dit komt tegemoet aan de nieuwsgierige en onderzoekende houding van kinderen. Deze werkvormen doen een beroep op hun verantwoordelijkheidsgevoel en bevorderen hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. In de kleuterschool raken kleuters vertrouwd met het takenbord om op zelfstandige wijze aan de slag te gaan. In de lagere school zijn leerlingen vertrouwd met hoeken- en contractwerk.

 

Groeien op maat

Elk kind is uniek. Daarom stemmen we aanbod en aanpak zoveel mogelijk af op individuele behoeften. Voor elk van onze leerlingen willen wij er ‘zijn’ en inspelen op ieders noden. Of het nu gaat om het cognitieve, het affectieve, het sociale, het motorische,… kortom, hun hele ‘wezen’. Wij willen elk van onze leerlingen de kans geven om zich zo optimaal en compleet mogelijk te ontplooien, mits behoud van de eigen persoonlijkheid en mits het respecteren van de anderen. Het is dan ook onze taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt, ongeacht de verschillende leer- en leefmogelijkheden van onze leerlingen.

Een multidisciplinair team volgt de resultaten van uw kind op de voet. Op scharniermomenten of bij bijzondere zorgvragen (leerproblemen, hoogbegaafdheid, faalangst, groeistoornissen enz.) schakelen we het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in, of eventueel andere gespecialiseerde centra of hulpverleners (psychologen, pedagogen, logopedisten, kinesisten enz.).

 

 

 

Als leidraad hiervoor nemen wij datgene wat  de scholengemeenschap vzw OZCS verwoordt in haar  opvoedingsproject.

Op de volgende bladzijden schetsen wij de belangrijkste uitgangspunten. De volledige tekst ligt, op vraag, ter inzage bij de directie.

 

1.1 Uitgangspunten van ons opvoedingsproject

 

We leven in een unieke tijd. De samenleving kantelt. Voor vele mensen lijkt het wel of de wegwijzers naar geluk in alle richtingen staan. Daarom is dit geen makkelijke tijd maar tegelijk toch ook een gunstig moment om op te voeden.

Deze kanteling van de tijd wekt echter ook enthousiasme op. De weg naar morgen ligt breed open, de menselijke creativiteit schept onvermoede kansen, er leeft een scherpe honger naar zingeving, een kans op een “nieuwe” samenleving.

 

Vanuit dit opzicht is het een voorrecht te geloven in het evangelie. Want deze boodschap verhaalt dat de mens bekwaam is tot het goede. Het evangelie motiveert om zonder enige reserve voor de mens te kiezen. Bovendien schenkt het de gelovige een sterk vertrouwen in de toekomst.

Wij richten ons op een zestal basishoudingen, uit het evangelie, als pijlers voor ons opvoedingsproject.

Goede opvoeding…

1 … is gericht op het leven.

Als hedendaagse opvoeders beseffen we dat het nieuwe in deze tijd er in bestaat dat de identiteitscrisis van elke opgroeiende (waar wil ik met mijn leven naar toe?) samenvalt met een cultuurcrisis in onze samenleving ( waar willen we met onze maatschappij naar toe?). Gelet op deze bijzondere situatie heeft de jeugd nood aan een evenwichtig aanbod van waarde-initiatie en waardecommunicatie.

Kinderen en jongeren zijn immers kleine zinzoekers die uitkijken naar mensen die hen de weg naar het goede leven tonen. We mogen bijgevolg niet aarzelen als opvoeders hen de waarden voor te leven waarin we zelf geloven en waarnaar we zelf consequent leven - anders zijn we niet geloofwaardig.

Maar we mogen evenmin onze eigen onzekerheid en ons eigen zoeken verdoezelen.

 

2 … streeft naar een totale persoonsvorming.

Elk kind heeft talenten van het hoofd, het hart en de handen. Die verschillende gaven van de geest, het gemoed en de zintuigen bij een kind mogen ontdekken en ontwikkelen is een boeiende opdracht. We streven dan ook met overtuiging naar zowel een hoog leerpeil als naar een brede vorming in onze scholen.

We hebben zowel oog voor de ethische, sociale, muzische, lichamelijke als voor de instrumentele en technische vorming van elk kind.

 

Door deze ontplooiing immers zetten we het kind op weg naar een gelukkige toekomst en maken we het bekwaam een bijdrage te leveren tot een meer rechtvaardige maatschappij.

 

We willen onze leerlingen leren leren, we wensen ze ook te leren leven. Zo willen we ons inspannen om hen attitudes bij te brengen die gewenst zijn op de arbeidsmarkt zoals sociale intelligentie en bereidheid tot inzet.

 

3 …getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten.

 

 

Wie zijn de zwaksten in onze tijd? In deze ene vraag schuilen eigenlijk twee vragen: wie zijn vandaag de sociologisch armen in onze school én aan welke moderne armoede lijden helaas vele kinderen en jongeren die ons worden toevertrouwd? Bij het overwegen van deze vragen zal het ons wellicht treffen dat ook wij getekend zijn door deze moderne armoede.

Een antwoord geven op de eerste vraag betekent dat we in onze school een passende aandacht hebben voor kinderen uit eender welke sociale klasse en dat in onze school àlle kinderen welkom zijn.

Dus is het nodig dat we kinderen en jongeren vaardiger maken in relaties en dat we ze opnieuw gevoeliger maken voor cultuur.  De jeugd heeft in deze complexe samenleving trouwens nood aan een vorming die aandacht heeft voor democratie, multicultureel samenleven, zorg voor kansarmoede, dichtbij en veraf.

Een school die partij kiest voor de zwaksten heeft uiteraard ook vooral oog voor de leerzwakke en leervertraagde leerlingen, ze kiest voor differentiatie, ze zoekt naar een uitgewerkte remediëringspraktijk en ze ijvert voor een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding. Zo’n school doet aan zorgverbreding.

 

 

4 … steunt op een persoonsbevorderende relatie.

Kiezen voor een warme nabijheid is kiezen voor de pedagogie van de hartelijkheid: de jongeren laten voelen dat je aan hen graag en van harte les geeft en dat je hart hebt voor wat hen raakt en bezig houdt. Het moet ons er immers vooral om te doen zijn om bij kinderen een gezond en onontbeerlijk gevoel van zelfrespect en zelfwaarde te bevorderen.

Kinderen en jongeren hebben ook nood aan vastberadenheid. Zij hebben behoefte aan iemand die hen durft confronteren met grenzen. Zij hebben nood aan een opvoeder die het lef heeft hen op te vorderen om trouw te zijn aan hun eigen diepste verlangens, die hen aanspoort zich te blijven inzetten om de eigen goede doelen te halen, kortom: die hen leert weerstand op te bouwen.

Jonge mensen zijn er erg gevoelig voor dat we hen vertellen dat de deur nooit dicht is, dat langs onze kant de lijn nooit verbroken wordt, dat falen mag, want dat ook wij als opvoeders soms tekort schieten.

 

 

5 … betoont een bijzondere zorg voor geloofsopvoeding.

 

De jeugd leeft, zoals wij allemaal overigens, snel en gehaast. Daarom is het goed dat we in het drukke schoolleven momenten van rust en inkeer voorzien. Want als we de cultuur van de stilte herontdekken, maken we grote kans dat we ook de cultuur van het gebed herontdekken.

 

Voor onze geloofsopvoeding vertrekken we bij voorkeur vanuit een pedagogie van het verlangen: immers hun innigste verlangens zijn goede richtingwijzers naar het geluk waartoe God de mens heeft voorbestemd. Als we aanknopen bij hún ervaring van het goede, helpen we ze een spoor naar God te ontdekken.

Jongeren vragen daarbij niet om ‘versteende tafelen’ maar om open verhalen, vrij van valse zekerheden. Waar het op aan komt is niet zozeer dat de jeugd gelooft in een leer, maar leert in geloof.

 

6 … haalt veel van haar kracht uit een goede samenwerking.

De jeugd wordt ongetwijfeld aangetrokken door de aanstekelijke levensstijl van een groep.

Kinderen en jongeren moeten we van jongs af uitnodigen om mee hun school te maken: als verantwoordelijken voor hun klasgroep, als verantwoordelijken in een leerlingenraad moeten ze de kans krijgen om mee te bouwen aan de mini-maatschappij die hun school is.

Een goede samenwerking in een groep kan moeilijk zonder goede structuren. Dat laten we vooral zien als we in de praktijk van elke schooldag, elkaar blijven uitnodigen en ondersteunen om trouw te blijven aan de samen afgesproken doelen.

 

 

Uit: Opvoedingsproject Zusters der christelijke scholen van Vorselaar.

 

Om dit alles te kunnen realiseren moeten wij in onze school een sfeer creëren waar iedereen zich thuis voelt en waar openheid heerst.  De nestwarmte en levensvreugde moet voelbaar zijn.  Wij willen van onze school een ‘kindvriendelijke school’ maken, waar alle kinderen, groot en klein, mogen schitteren en uitgroeien tot zelfstandige volwassenen.

 

U kan deze tekst downloaden door hier te klikken.

Naar boven!